Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.    Verkoper: Do Fashion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (5211 WD) Den Bosch aan het adres Koninginnenlaan 15, tevens handelend onder de naam “Her Can Be You”;

1.2.    Koper: iedere natuurlijke – of rechtspersoon die bij Verkoper een bestelling plaatst;

1.3.    Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper krachtens welke goederen worden geleverd door Verkoper aan voor Koper.

 

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1.    Deze voorwaarden gelden, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, voor iedere aanbieding, bestelling en iedere overeenkomst tussen Verkoper en Koper, waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2.    Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3.    Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht moet worden  genomen.

2.4.    Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Verkoper gelden ook ten behoeve van eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3: tot stand komen overeenkomst

 • Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder doch niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, of wanneer de productie- en/of inkoopkosten van Verkoper gestegen zijn.
 • Een overeenkomst komt pas tot stand als Verkoper de bestelling van Koper heeft geaccepteerd en bevestigd. Verkoper heeft het recht bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, krijgt Koper daar binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling bericht van.

 

Artikel 4: aanbiedingen en prijzen

4.1.    De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2.    Als de prijzen van de aangeboden goederen en diensten met meer dan 10% stijgen in de periode tussen het moment dat Koper bestelt en de levering van de bestelling door Verkoper, heeft Koper het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper. Ontvangt Verkoper binnen deze termijn van vijf (5) werkdagen geen bericht van Koper, dan wordt Koper geacht in te stemmen met de prijsverhoging.

4.3.    Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen en of diensten op haar website worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Verkoper is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op haar website voorkomende onjuiste informatie en heeft dan ook het recht bestellingen terzake te weigeren en/of terzake aangegane overeenkomsten te vernietigen c.q. te ontbinden.

 

Artikel 5: monsters en modellen

 • Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren goederen daarmee exact zullen overeenstemmen.
 • Afgebeelde kleuren in de webshop van Verkoper kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleurechtheid van de goederen op de webshop zijn afhankelijk van de instelling van de monitor van Koper en grafische kaart. Koper kan derhalve geen rechten ontlenen aan de weergegeven kleuren in de webshop.

 

Artikel 6: leveringen

 • Levering geschiedt op het door Koper afgegeven adres door toezending van de goederen aan Koper.
 • Verkoper is eerst gehouden om voor levering op de door Koper aangeven wijze over te gaan zodra Koper het volledige door hem verschuldigde bedrag aan Verkoper heeft voldaan.
 • Op het moment van levering gaat het risico terzake van de afgeleverde goederen over op Koper.
 • Indien Koper de door hem bestelde goederen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van levering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Verkoper is in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan of de overeenkomst met Koper te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper op het vorderen van volledige schadevergoeding.

 

Artikel 7: levertijden

 • De op de website van Verkoper vermelde levertijden zijn indicatief. Koper ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij door Verkoper anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt Koper hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding.
 • Koper heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Koper in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft.

 

Artikel 8: bezorg- of leveringskosten

 • Koper is gehouden om de transport- en bezorgkosten te voldoen. Verkoper zal de hoogte van deze kosten bij de bestelling aan Koper kenbaar maken.

 

Artikel 9: betaling

 • Koper is direct na het plaatsen van zijn bestelling gehouden om het door hem verschuldigde bedrag aan Verkoper te voldoen. De bevestiging van de bestelling door Verkoper dient tevens als factuur.
 • Koper dient het door hem verschuldigde bedrag zonder korting of compensatie uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van het plaatsen van de bestelling te voldoen.
 • Koper kan betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van Koper kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Verkoper.
 • Indien Koper niet binnen de hiervoor genoemde betalingstermijn voor betaling van het volledige door hem verschuldigde bedrag heeft zorggedragen, is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is Koper vanaf het moment van intreden van verzuim vertragingsrente ad 1% per maand, of gedeelte van een maand, over het onbetaald gebleven door Koper verschuldigde bedrag verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening. Indien de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
 • Alle incassokosten, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van Koper. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Verkoper worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van Koper te bewerkstelligen, komen ten laste van Koper. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende              € 2.500,00 van de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende                   € 5.000,00 van de vordering;

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende                € 190.000,00 van de vordering;

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

 • Koper is over de gemaakte incassokosten de hiervoor in lid 4 genoemde contractuele of wettelijke rente verschuldigd.
 • Als Koper niet tijdig, of niet volledig betaalt, heeft Verkoper bovendien het recht om de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper om aanspraak te maken op vergoeding van de door haar geleden schade.

 

Artikel 10: garanties

 • Verkoper staat er voor in dat de aan Koper verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
 • indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper zijn verricht;
 • indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove schuld, onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper.

 

Artikel 11: melden gebreken binnen 5 werkdagen

 • Koper dient de door Verkoper geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene en of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Koper binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld.
 • Niet zichtbare gebreken dienen door Koper binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na levering aan Verkoper schriftelijk te worden gemeld.
 • Indien Koper een klacht terecht heeft geuit, heeft Verkoper de keuze het afgekeurde product voor rekening van Verkoper te vervangen, hetzij Koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Koper verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Verkoper is in dit geval niet gehouden om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
 • Indien Koper binnen de hiervoor genoemde termijn(en) geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht volledig en correct te zijn uitgevoerd. Alsdan hebben reclamaties van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door Verkoper in behandeling genomen.
 • Reclamaties geven Koper geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij Verkoper daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.
 • Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte goederen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat de goederen reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van Koper zijn beschadigd. Verkoper heeft in dat geval het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan Koper terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle door Verkoper geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, vermeerderd met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten.

12.2. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden en Koper in verzuim is c.q. Verkoper goede grond heeft te vrezen dat Koper in verzuim zal geraken, kan Verkoper, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. Koper verleent Verkoper de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden.

12.3.  Het risico voor de goederen waarop ingevolge lid 1 van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij Koper. Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico's van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is Koper niet toegestaan de eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.

12.4. Koper is gehouden om eenieder die op door Verkoper geleverde goederen, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Verkoper, beslag wil leggen, danwel in geval van bewind of faillissement van Koper zelf aan diens curator of bewindvoerder terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan Verkoper, dat Verkoper eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter hoogte van € 5.000,- of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen. De boete geldt naast een eventuele verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 13: aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Verkoper ten opzichte van Koper, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) is beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
 • Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van Koper of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de door Koper bestelde goederen.
 • Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor veel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van het door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

 

Artikel 14: overmacht

 • Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Verkoper feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

Artikel 15: privacy

 • Verkoper respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling.
 • Persoonsgegevens zullen door Verkoper niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Verkoper, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door Koper of indien dit noodzakelijk is in verband met het nakomen van haar verplichtingen of wettelijke eisen.
 • De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed. Verkoper is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.

 

Artikel 16: herroepingsrecht consumenten

16.1.  Koper (consument) heeft bij de aankoop van goederen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht) gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper (consument).

16.2. Tijdens de bedenktijd zal Koper (consument) zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor een retourzending komen voor rekening van Koper (consument).

16.3.  Indien Verkoper niet binnen dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop Koper (die consument is) zijn bestelling bij Verkoper heeft gedaan, voor levering van de bestelde goederen zorg heeft gedragen, verkeert Verkoper van rechtswege in verzuim en is Koper (consument) gerechtigd om de overeenkomst met Verkoper te ontbinden.

16.4.  De hiervoor in lid 3 genoemde bevoegdheid heeft Koper (consument) niet voor zover Verkoper met Koper (consument) een andere leveringstermijn is overeenkomen of voor zover de vertraging in de levering Verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is.

16.5.  Indien nakoming blijvend onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet Koper (consument) daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft Koper (consument) recht op teruggave van het door hem aan Verkoper betaalde bedrag. Verkoper zal deze betaling binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper Koper (consument) in kennis heeft gesteld van de onmogelijkheid om te leveren aan Koper terugbetalen.

 

Artikel 17: toepasselijk recht en forumkeuze

17.1.  Op alle opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper aangaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

17.2.  Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Zeeland – West Brabant.

 

Deze algemene voorwaarden zijn door Verkoper voor het sluiten van de overeenkomst aan Koper ter hand gesteld door middel van het bieden van een mogelijkheid tot downloaden en opslaan in het bestelproces, liggen voorts ter inzage op het kantoor van Verkoper te Den Bosch en worden op eerste verzoek nogmaals kosteloos aan Koper toegezonden. Op internet zijn zij te vinden op www.hercanbeyou.com

 Artikel 18: acties en kortingen

18.1 Acties, kortingen en prijzen zijn maximaal één per persoon geldig. Verkoper heeft altijd het recht om een actie, korting of gewonnen prijs te weigeren om iedere reden.

18.2 In acties verkregen kortingscodes zijn maximaal 2 maanden geldig.